V7 05-04-2022 | 12:21:13

Definities

 • Onder “Plan International” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan Stichting Plan International Nederland.
 • Onder “Deelnemers” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de jongens en meiden tussen de 7-16 jaar die deelnemen aan Team La League.

Achtergrond

“Team La League” – onderdeel van het project “La League” binnen Plan International – is een fondsenwervende campagne waarbij jongens en meiden tussen de 7-16 jaar zich inzetten voor het goede doel. Deelnemers melden zich op https://www.teamlaleague.nl/ aan bij een Eredivisie club en gaan proberen zo veel mogelijk sponsorgeld te werven. Naast dat ze zich inzetten voor de La League projecten van Plan International, krijgen ze zelf ook voetbalprijzen en mogelijkheden om hun voetbaltalent te ontwikkelen. Team La League heeft een afsluitend evenement, genaamd de “Finals”. De Finals vindt plaats bij de Eredivisie clubs waar – onder leiding van de Eredivisie speler en SportsGen – clinics worden gehouden.

 

Het initiatief

 • La League is een initiatief van Plan International Nederland,in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en Women Win. Via onze projecten ontwikkelen meiden in ontwikkelingslanden spelenderwijs diverse life skills en doorbreken we stereotypen door ook jongens en mannen te betrekken in onze programma’s. Ook wordt een aantal meiden opgeleid voor een baan in de sportwereld, waardoor zij de overige gemeenschappen ook de juiste skills en mentaliteit kunnen bijbrengen.
 • La League wil meisjes wereldwijd sterker maken via voetbal. Meidenvoetbal draagt naast beweging en plezier ook bij aan de eigenwaarde, kracht en het zelfvertrouwen van meiden. Verder helpt voetbal de ongelijkheid tussen meiden en jongens tegen te gaan. La League wil daarom zoveel mogelijk meiden laten voetballen. Niet alleen in Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden. Op dit moment zijn we actief in Brazilië en Nicaragua, om daar kindhuwelijken en tienerzwangerschappen buitenspel te zetten. Door seksuele voorlichting te koppelen aan het voetbal, worden meiden zich bewust van hun situatie en hun rechten. Hierdoor worden hun kansen om aan armoede en geweld te ontsnappen groter.

 

Totstandkoming van overeenkomst

 • Alle Deelnemers kunnen zich gratis online inschrijven bij hun Eredivisie club naar keuze via teamlaleague.nl/voetbal-mee.
 • Alle jongens en meiden tussen de 7-16 jaar mogen meedoen. Ze worden ingeschreven met akkoord van een bevoegd ouder/verzorger.
 • Deelnemers maken hun pagina aan en vullen dit met leuke content.
 • Deelnemers gaan fondsenwerven bij en/of met familie/vrienden/school etc.
 • Bij het behalen van bepaalde bedragen maken Deelnemers kans op voetbalprijzen. Bij 50 euro mogen ze deelnemen aan de regionale finaledagen bij de Eredivisie clubs.
 • Deelnemers hebben t/m de dag van de Finals de tijd om fondsen te werven.
 • Wanneer een deelnemer 7 dagen voor de Finals niet minimaal 50 euro heeft opgehaald kan hij/zij niet deelnemen aan de finaledag.
 • Deelnemers kunnen zich elk moment inschrijven t/m 3 dagen voor de Finals.

 

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan Team La League is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer. Plan International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van de Finals, alsmede voor ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.
 • In geval van overmacht heeft Plan International het recht om de Finals van Team La League te annuleren zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als er sprake is van een tekortkoming die niet aan Plan International kan worden toegerekend, indien zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van Plan International en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Onder onvoorziene omstandigheden wordt niet-limitatief verstaan: natuurrampen, terreur- en bomaanslagen, stakingen, epidemieën/pandemieën, extreme weersomstandigheden, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties.
 • Mocht deelname aan de finaledag van Team La League vanuit de deelnemer (on)verwacht niet mogelijk zijn, dan horen we dit graag per e-mail via info@teamlaleague.nl.
 • Bij annulering/afwezigheid kunnen reeds verzamelde sponsorgelden niet teruggestort worden en/of niet meegenomen worden naar een volgende editie van Team La League. De reeds opgehaalde gelden zullen worden ingezet ten behoeve van de La League projecten van Plan International in samenwerking met Johan Cruyff Foundation en Women Win.

 

De Finals van Team La League

 • De regionale finaledagen van Team La League vinden plaats bij de Eredivisie Clubs.
 • Het programma met tijden volgt een week voor de finaledag.
 • De deelnemer dient zich op deze dag geoorloofd te gedragen en rekening te houden met de medemens, waaronder de Deelnemers.
 • Deelname is op eigen risico.

 

Toestemming gebruik media

 • Tijdens de finaledag van Team La League worden door medewerkers of vrijwilligers van Plan International foto’s en video’s gemaakt. Deze media worden gebruikt ten behoeve van communicatiedoeleinden van Plan International zo ook ten behoeve van Team La League. Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat de deelnemer akkoord met eventueel gebruik van bedoelde media alsmede de distributie hiervan over de verschillende kanalen van Plan International waaronder de verschillende kanalen van La League, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 • Op de verwerking van Persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

 

Gezondheid

 • Plan International gaat ervan uit dat je als Deelnemer fit en gezond bent, maar het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om dit te bepalen.

 

Klachten

 • Mochten er onverhoopt klachten zijn ontstaan omtrent Team La League, dan dienen deze door de Deelnemer te worden gemeld via info@teamlaleague.nl. Klachten die tijdens de finaledag ontstaan moeten gemeld worden bij de projectleider van de dag.

 

Overig

 • Aanvullingen op of afwijkingen van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk vastgelegd.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Rechts- en Forumkeuze

 • Op de rechtsbetrekking tussen de Deelnemer en Plan International is het Nederlands Recht van toepassing.
 • Uit de rechtsbetrekking, bestaande tussen Plan International en de Deelnemers, voortvloeiende geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam.

 

Algemene Voorwaarden bij het gebruik van de website

 • Deze website is eigendom van Plan International Nederland. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (kentaa.nl). Een ieder die gebruikmaakt van La League – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.
 • Plan International Nederland en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.
 • Plan International Nederland en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Plan International Nederland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

 

Auteursrecht

Plan International Nederland spant zich in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, Deelnemer of projectleider worden geüpload op teamlaleague.nl, dan staat de actiestarter, Deelnemer of projectleider in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, Deelnemer of projectleider vrijwaart Plan International van aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

 

Transactiekosten

Payment provider Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie transactiekosten berekend. Plan International Nederland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

 

Persoonsgegevens

 • Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“Persoonsgegevens”), in de elektronische correspondentie met de website teamlaleague.nl, zullen Plan International en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Plan International en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Plan International geldt te allen tijde als “Verwerkingsverantwoordelijke” en Kentaa geldt te allen tijde als “Verwerker” in de zin van artikel 4 sub f AVG. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Plan International daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden deze gegevens verwerkt. Plan International en Kentaa gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname aan evenementen, het verwerken van donaties, u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Plan International wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@teamlaleague.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.
 • Als blijkt dat een persoon, jonger dan 16 jaar, Persoonsgegevens achterlaat op de website teamlaleague.nl zal Plan International, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze Persoonsgegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Plan International niet overgaan tot verwerking van de Persoonsgegevens.
 • Op de verwerking van Persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier

 

Cookies

Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en de bezoeker gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Plan International Nederland en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

 

Verwijderen van content

Plan International Nederland en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijk beschermde informatie, die door gebruikers op de website wordt geplaatst, zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

 

 

Delen