Algemene voorwaarden

V4 03-04-2020 | 16:33:50

Inleiding

#TeamLaLeague is een fondsenwervende campagne waarbij deelnemers, hierna te noemen ‘meiden’ tussen de 7-16 jaar (geboren in 2003-2013) zich inzetten voor het goede doel. Meiden melden zich online aan bij een Eredivisie club en gaan proberen zo veel mogelijk geld op te halen. Naast dat ze zich inzetten voor de La League projecten van Plan International, krijgen ze zelf ook gave voetbalprijzen en mogelijkheden om hun voetbaltalent te ontwikkelen. Door de omstandigheden mbt COVID-19 zijn de Finals van 7 juni 2020 van #TeamLaLeague verplaatst. De exacte datum volgt zo snel mogelijk. De Finals vindt plaats bij de KNVB in Zeist, waar onder leiding van de Eredivisie speelsters clinics worden gehouden.

Deelname

 1. Alle meiden kunnen zich gratis online inschrijven bij hun Eredivisie club naar keuze via teamlaleague.nl/voetbal-mee
 2. Alle meiden tussen de 7-16 jaar mogen meedoen, geboren tussen 2003 en 2013. Ze worden ingeschreven met akkoord van een ouder/verzorger
 3. Meiden maken hun pagina aan en vullen dit met leuke content
 4. Meiden gaan fondsenwerven bij en/of met familie/vrienden/school etc.
 5. Bij het behalen van bepaalde bedragen maken de meiden kans op mooie voetbalprijzen. Bij 50 euro mogen ze deelnemen aan de finaledag op een nader te bepalen datum in 2020 bij de KNVB in Zeist
 6. Meiden hebben t/m de dag van de Finals de tijd om fondsen te werven
 7. Wanneer een deelnemer 3 dagen voor de Finals nog geen 50 euro heeft opgehaald kan ze niet deelnemen aan de finaledag
 8. Meiden kunnen zich elk moment inschrijven t/m 3 dagen voor de Finals
 9. Haal je geen 50 euro op, dan mag je niet fysiek deelnemen aan de finaledag op een nader te bepalen datum in 2020 

Het initiatief

La League is een initiatief van Plan International Nederland, in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en Women Win. Via onze projecten ontwikkelen meiden in ontwikkelingslanden spelenderwijs diverse life skills en doorbreken we stereotypen door ook jongens en mannen te betrekken in onze programma’s. Ook wordt een aantal meiden opgeleid voor een baan in de sportwereld, waardoor zij de overige gemeenschappen ook de juiste skills en mentaliteit kunnen bijbrengen.

La League wil meisjes wereldwijd sterker maken via voetbal. Meidenvoetbal draagt naast beweging en plezier ook bij aan de eigenwaarde, kracht en het zelfvertrouwen van meiden. En het helpt ongelijkheid tussen meiden en jongens tegen te gaan. La League wil daarom zoveel mogelijk meiden laten voetballen. Niet alleen in Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden. Op dit moment zijn we actief in Brazilië en Nicaragua, om daar kindhuwelijken en tienerzwangerschappen buitenspel te zetten. Door seksuele voorlichting te koppelen aan het voetbal, worden meiden zich bewust van hun situatie en hun rechten.

Wereldwijd trouwen 700 miljoen meisjes voor hun 18e en ieder jaar bevallen 16 miljoen meisjes voor ze 19 jaar oud zijn. In Latijns-Amerika zien meisjes het vaak als de enige manier om aan de armoede en het geweld thuis te ontsnappen. Helaas blijkt vaak dat jong trouwen en kinderen krijgen hun ontwikkeling juist remt, waardoor hun kansen om aan armoede en geweld te ontsnappen alleen maar kleiner worden.

Donaties en annulering

 1. In geval van overmacht heeft Plan International Nederland het recht om de Finals van #TeamLaLeague te annuleren zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als er sprake is van een tekortkoming die niet aan Plan International Nederland kan worden toegerekend, dus indien zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van Plan International Nederland en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Onder onvoorziene omstandigheden worden onder andere en dus niet limitatief verstaan: natuurrampen, terreur- en bomaanslagen, stakingen, epidemieën/pandemieën, extreme weersomstandigheden, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties.
 2. Mocht deelname aan de finaledag van #TeamLaLeague vanuit de deelnemer verwacht of onverwacht niet mogelijk zijn, dan horen we dit graag via info@teamlaleague.nl.
 3. Bij annulering/geen aanwezigheid kunnen reeds verzamelde sponsorgelden niet teruggestort worden en/of niet meegenomen worden naar een volgende editie van #TeamLaLeague. De reeds opgehaalde gelden zullen worden ingezet ten behoeve van de La League projecten van Plan International Nederland in samenwerking met Johan Cruyff Foundation en Women Win.

De finaledag van #TeamLaLeague

 1. Wegens COVID-19 kunnen we nog niet aangeven wanneer de finaledag plaatsvindt. Zodra de datum bekend is laten we het direct weten. De finaledag van #TeamLaLeague vindt plaats bij de KNVB in Zeist.
 2. Het programma met tijden volgt een week van te voren
 3. De deelnemer dient zich op deze dag geoorloofd te gedragen en rekening te houden met de medemens
 4. Deelname is op eigen risicio

Toestemming gebruik media

Tijdens de finaledag van #TeamLaLeague worden door medewerkers of vrijwilligers van Plan International Nederland foto’s en video’s gemaakt. Deze media worden gebruikt ten behoeve van communicatiedoeleinden van Plan International Nederland zo ook ten behoeve van #TeamLaLeague. Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat de deelnemer akkoord met eventueel gebruik van bedoelde media alsmede de distributie hiervan over de verschillende kanalen van Plan International Nederland waaronder de verschillende kanalen van La League, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan #TeamLaLeague is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer. Plan International Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van de finaledag, alsmede voor ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

Gezondheid

We gaan ervanuit dat je als voetbalster al fit bent, maar voel zelf aan of je fysiek sterk genoeg bent om een volledige dag te voetballen.

Klachten

Mochten er onverhoopt klachten zijn ontstaan omtrent #TeamLaLeague, dan dienen deze door de deelnemer te worden gemeld via info@teamlaleague.nl. Klachten die tijdens de finaledag ontstaan moeten gemeld worden bij de projectleider van de dag.

Toepasselijk recht

Op de verhouding tussen de deelnemer en Plan International Nederland is het Nederlands Recht van toepassing.

Algemene voorwaarden website

Deze website is eigendom van Plan International Nederland. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruikmaakt van La League - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Plan International Nederland en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Plan International Nederland en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Plan International Nederland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Plan International Nederland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruikmaakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op teamlaleague.nl, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Plan International Nederland tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie transactiekosten berekend. Plan International Nederland en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website teamlaleague.nl zullen Plan International Nederland en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Plan International Nederland en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Plan International Nederland geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Plan International Nederland en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Plan International Nederland daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Plan International Nederland en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Plan International Nederland wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@teamlaleague.nl U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website teamlaleague.nl jonger is dan 16 jaar, zal Plan International Nederland, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Plan International Nederland niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Plan International Nederland en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Plan International Nederland en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.